ค้นหาแพทย์

ข้าราชการผ่าตัดเบิกได้

รายละเอียด

>>> สะดวกสบายไม่ต้องรออีกต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของข้าราชการยุคใหม่ คลอดบุตร หรือผ่าตัดแบบล่วงหน้า ด้วยโครงการเบิกจ่ายตรงที่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 7 หัตถการ

*ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว

หมายเหตุ :

  1. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆแล้ว
  2. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่รวมค่าตรวจรักษาโรคอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อน
  3. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยโรคครั้งแรก และการตรวจติดตาม
    อาการหลังผ่าตัด
  4. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่รวมค่าห้องพัก และค่าอาหารที่นอนเกินกว่าที่กำหนดไว้
  5. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ที่สามารถใช้สิทธิได้ :

  1. ข้าราชการประจำ , ลูกจ้างประจำ , ผู้รับเบี้ยหวัด , ผู้รับบำนาญ
  2. บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ ( บิดา , มารดา , คู่สมรส , บุตร 3 คน )
  3. กรุณายื่นบัตรประชาชนทุกครั้ง หรือบัตรข้าราชการ ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 056- 000111 ต่อ 18241 ศูนย์สิทธิประโยชน์ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ