ค้นหาแพทย์

ข้าราชการผ่าตัดเบิกได้

รายละเอียด

>>> สะดวกสบายไม่ต้องรออีกต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของข้าราชการยุคใหม่ คลอดบุตร หรือผ่าตัดแบบล่วงหน้า ด้วยโครงการเบิกจ่ายตรงที่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 13 หัตถการ

ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว

หมายเหตุ :

 1. อัตราค่าบริการคลอดบุตรไม่รวมค่าดูแลเด็กแรกคลอด
 2. ผ่าตัดต้อกระจกไม่รวมค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียม , ค่าปรึกษาแพทย์
 3. ราคารวมจ่ายเป็นราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดของคนไข้แต่ละกรณี
 4. ประมาณการส่วนรวมจ่ายไม่รวมค่าห้องส่วนเกิน และอุปกรณ์อวัยวะเทียมส่วนเกิน
 5. ส่วนรวมจ่ายประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ และค่าธรรมเนียมพิเศษ
 6. โรงพยาบาลพริ้นว์ ปากน้ำโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนร่วมจ่ายประกอบไปด้วย :

 1. ค่าห้อง และค่าอาหารส่วนเกิน 1,000 บาท / วัน
 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ อวัยวะเทียมส่วนเกินจากราคาอ้างอิงตามประกาศรายการฯ ของกรมบัญชีกลาง
 3. ค่าธรรมเนียมแพทย์
 4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ผู้ที่สามารถใช้สิทธิได้ 

 1. ข้าราชการประจำ , ลูกจ้างประจำ , ผู้รับเบี้ยหวัด , ผู้รับบำนาญ
 2. บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ ( บิดา , มารดา , คู่สมรส , บุตร 3 คน )
 3. กรุณายื่นบัตรประชาชนทุกครั้ง หรือบัตรข้าราชการ ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 056- 000111 ต่อ ฝ่ายสิทธิประโยชน์