คลินิกโรคติดเชื้อ (Infectious Disease Clinic)

คำแนะนำ :

ให้บริการตรวจรักษาครอบคลุมโรคติดเชื้อทุกชนิด ทั้งการติดเชื้อเฉียบพลัน และ เรื้อรัง เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด โรคติดเชื้อเมลิออยด์ โรคเอดส์ เป็นต้น พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งมีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ

แพทย์ประจำศูนย์ :