ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

บริการลูกค้าประกัน

การใช้สิทธิ์

บริการสำหรับลูกค้ามีประกัน มาใช้บริการในรูปของประกันและบริษัทคู่สัญญา ที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ การใช้บริการของลูกค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.   ประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย และอุบัติเหตุต้องมาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
2.   ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุ และมีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว มีบาดแผล มีการหัก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมต้องระบุ เป็นต้น 

*** สามารถยื่นใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim ได้ตามความคุ้มครอง ที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
3. บัตรประกัน

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก

1. ฝ่ายสิทธิประโยชน์ โทร. 056-000111 ต่อ18241,22172
 pnpur@paknampohospitalgroup.com
2. แผนกรับผู้ป่วยใน โทร. 056-000111 ต่อ 11171,23161
แผนกการเงิน cashierpnp @paknampohospitalgroup.com
o
3. ผู้ป่วยนอก โทร. 056-000111 ต่อ 18302,22167
o ผู้ป่วยใน โทร. 056-000111 ต่อ 18301,18303,22171
4. แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 056-000111 ต่อ 12119
pnpopd @paknampohospitalgroup.com

บริษัทประกันที่สามารถ FAX CLAIM

บริษัทประกันที่สามารถใช้ FAX CLAIM และ เบิก พรบ.เบื้องต้นกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีดังนี้

บริการด้านรักษาพยาบาล

• ผู้ป่วยนอก (OPD)
• ผู้ป่วยใน (IPD)
• ทันตกรรม

บริการตรวจสุขภาพ

• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)
• ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะงาน
• ตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ/ ประกอบการขอวีซ่า

บริการด้านการฝึกอบรม/การให้ความรู้ทางการแพทย์นอกสถานที่ให้กับองค์กร

• การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคภัยต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพ
• CPR& First Aid Training
แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นบริษัทคู่สัญญา และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร. 056-000111 ต่อ 18221-2

ทำฟันประกันสังคม

เบิกได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 900  บาท/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย ( ไม่ต้องหักเงินใดๆ ทั้งสิ้น ) 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิประกันสังคมทุกท่าน สามารถส่งรายชื่อจองคิว ใช้สิทธิทำฟันประกันสังคมได้ที่ แผนกทันตกรรม ชั้น 4 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 056-000111 ต่อ 11170

การใช้สิทธิ์

การใช้สิทธิ์

บริการสำหรับลูกค้ามีประกัน มาใช้บริการในรูปของประกันและบริษัทคู่สัญญา ที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ การใช้บริการของลูกค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.   ประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย และอุบัติเหตุต้องมาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
2.   ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุ และมีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว มีบาดแผล มีการหัก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมต้องระบุ เป็นต้น 

*** สามารถยื่นใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim ได้ตามความคุ้มครอง ที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
3. บัตรประกัน

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก

1. ฝ่ายสิทธิประโยชน์ โทร. 056-000111 ต่อ18241,22172
 pnpur@paknampohospitalgroup.com
2. แผนกรับผู้ป่วยใน โทร. 056-000111 ต่อ 11171,23161
แผนกการเงิน cashierpnp @paknampohospitalgroup.com
o
3. ผู้ป่วยนอก โทร. 056-000111 ต่อ 18302,22167
o ผู้ป่วยใน โทร. 056-000111 ต่อ 18301,18303,22171
4. แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 056-000111 ต่อ 12119
pnpopd @paknampohospitalgroup.com

บริษัทประกันที่สามารถ FAX CLAIM

บริษัทประกันที่สามารถ FAX CLAIM

บริษัทประกันที่สามารถใช้ FAX CLAIM และ เบิก พรบ.เบื้องต้นกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีดังนี้

บริษัทคู่สัญญา

บริการด้านรักษาพยาบาล

• ผู้ป่วยนอก (OPD)
• ผู้ป่วยใน (IPD)
• ทันตกรรม

บริการตรวจสุขภาพ

• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)
• ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะงาน
• ตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ/ ประกอบการขอวีซ่า

บริการด้านการฝึกอบรม/การให้ความรู้ทางการแพทย์นอกสถานที่ให้กับองค์กร

• การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคภัยต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพ
• CPR& First Aid Training
แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นบริษัทคู่สัญญา และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร. 056-000111 ต่อ 18221-2

ทำฟันประกันสังคม

เบิกได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 900  บาท/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย ( ไม่ต้องหักเงินใดๆ ทั้งสิ้น ) 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิประกันสังคมทุกท่าน สามารถส่งรายชื่อจองคิว ใช้สิทธิทำฟันประกันสังคมได้ที่ แผนกทันตกรรม ชั้น 4 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 056-000111 ต่อ 11170

บริการลูกค้าประกัน

การใช้สิทธิ์

บริการสำหรับลูกค้ามีประกัน มาใช้บริการในรูปของประกันและบริษัทคู่สัญญา ที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ การใช้บริการของลูกค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.   ประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย และอุบัติเหตุต้องมาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
2.   ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุ และมีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว มีบาดแผล มีการหัก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมต้องระบุ เป็นต้น 

*** สามารถยื่นใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim ได้ตามความคุ้มครอง ที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
3. บัตรประกัน

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก

1. ฝ่ายสิทธิประโยชน์ โทร. 056-000111 ต่อ18241,22172
 pnpur@paknampohospitalgroup.com
2. แผนกรับผู้ป่วยใน โทร. 056-000111 ต่อ 11171,23161
แผนกการเงิน cashierpnp @paknampohospitalgroup.com
o
3. ผู้ป่วยนอก โทร. 056-000111 ต่อ 18302,22167
o ผู้ป่วยใน โทร. 056-000111 ต่อ 18301,18303,22171
4. แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 056-000111 ต่อ 12119
pnpopd @paknampohospitalgroup.com

บริษัทประกันที่สามารถ FAX CLAIM

บริษัทประกันที่สามารถใช้ FAX CLAIM และ เบิก พรบ.เบื้องต้นกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีดังนี้

บริการด้านรักษาพยาบาล

• ผู้ป่วยนอก (OPD)
• ผู้ป่วยใน (IPD)
• ทันตกรรม

บริการตรวจสุขภาพ

• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)
• ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะงาน
• ตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ/ ประกอบการขอวีซ่า

บริการด้านการฝึกอบรม/การให้ความรู้ทางการแพทย์นอกสถานที่ให้กับองค์กร

• การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคภัยต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพ
• CPR& First Aid Training
แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นบริษัทคู่สัญญา และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร. 056-000111 ต่อ 18221-2

ทำฟันประกันสังคม

เบิกได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 900  บาท/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย ( ไม่ต้องหักเงินใดๆ ทั้งสิ้น ) 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิประกันสังคมทุกท่าน สามารถส่งรายชื่อจองคิว ใช้สิทธิทำฟันประกันสังคมได้ที่ แผนกทันตกรรม ชั้น 4 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 056-000111 ต่อ 11170

การใช้สิทธิ์

การใช้สิทธิ์

บริการสำหรับลูกค้ามีประกัน มาใช้บริการในรูปของประกันและบริษัทคู่สัญญา ที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ การใช้บริการของลูกค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.   ประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย และอุบัติเหตุต้องมาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
2.   ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุ และมีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว มีบาดแผล มีการหัก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมต้องระบุ เป็นต้น 

*** สามารถยื่นใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim ได้ตามความคุ้มครอง ที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
3. บัตรประกัน

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก

1. ฝ่ายสิทธิประโยชน์ โทร. 056-000111 ต่อ18241,22172
 pnpur@paknampohospitalgroup.com
2. แผนกรับผู้ป่วยใน โทร. 056-000111 ต่อ 11171,23161
แผนกการเงิน cashierpnp @paknampohospitalgroup.com
o
3. ผู้ป่วยนอก โทร. 056-000111 ต่อ 18302,22167
o ผู้ป่วยใน โทร. 056-000111 ต่อ 18301,18303,22171
4. แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 056-000111 ต่อ 12119
pnpopd @paknampohospitalgroup.com

บริษัทประกันที่สามารถ FAX CLAIM

บริษัทประกันที่สามารถ FAX CLAIM

บริษัทประกันที่สามารถใช้ FAX CLAIM และ เบิก พรบ.เบื้องต้นกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีดังนี้

บริษัทคู่สัญญา

บริการด้านรักษาพยาบาล

• ผู้ป่วยนอก (OPD)
• ผู้ป่วยใน (IPD)
• ทันตกรรม

บริการตรวจสุขภาพ

• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)
• ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะงาน
• ตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ/ ประกอบการขอวีซ่า

บริการด้านการฝึกอบรม/การให้ความรู้ทางการแพทย์นอกสถานที่ให้กับองค์กร

• การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคภัยต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพ
• CPR& First Aid Training
แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นบริษัทคู่สัญญา และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร. 056-000111 ต่อ 18221-2

ทำฟันประกันสังคม

เบิกได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 900  บาท/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย ( ไม่ต้องหักเงินใดๆ ทั้งสิ้น ) 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิประกันสังคมทุกท่าน สามารถส่งรายชื่อจองคิว ใช้สิทธิทำฟันประกันสังคมได้ที่ แผนกทันตกรรม ชั้น 4 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 056-000111 ต่อ 11170