ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ มุ่งสู่การดูแลระดับตติยภูมิที่ได้มาตรฐาน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน ภายในปี พ.ศ.2563

พันธกิจ

ให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่ได้มาตรฐาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย
ให้บริการด้วยไมตรีจิตและจิตวิญญาณ เพื่อให้ผู้รับบริการ และชุมชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ประทับใจและไว้วางใจ

ปรัชญาในการทำงาน

PPNP

P : Patient Centered การดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
P : Professionnal ปฎิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ
N : Nice Service ให้การดูแลอย่างเป็นมิตร ดุจญาติมิตร
P : Patient Safety เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย