ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง
  • พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา
เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) และ สำเนาบัตรสมาชิก (เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ)
6. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)
7. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ( ฝ่ายบุคคล ชั้น 5 อาคาร AB)
เวลา : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.
โทร. 056 – 000111 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : recruiting@princhealth.com

แบบฟอร์มสมัครงาน

    อัพโหลดไฟล์สมัครงาน *ขนาดไม่เกิน 1mb