แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด

คำแนะนำ :

ให้บริการด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น เป็นการตรวจวัดและวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ การนำสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจ หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจตาย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความผิดปกติของระดับเกลือแร่บางชนิดในร่างกายเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นต้น

การบริการ :

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST)

เป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจระดับความดันโลหิต ขณะออกกำลังด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน (Treadmill) เพื่อวินิจฉัยโรค และประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ คัดกรองสาเหตุเบื้องต้นของ อาการเจ็บหน้าอก อาการเหนื่อยง่าย หมดสติโดยไม่ทราบ สาเหตุ หรือเพื่อประเมินสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย

เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Holter Monitor)

เป็นการติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 หรือ 48 ชม. ไว้กับตัวผู้ป่วย โดยสามารถกลับไปพักที่บ้านหรือไปทำงานได้ เมื่อครบกำหนดก็กลับมาถอดเครื่อง การตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อาจมีปัญหาใจสั่นผิดปกติเป็นครั้งคราว หน้ามืดคล้ายเป็นลมอยู่เสมอ เวียนศีรษะ ใจเต้นแรงผิดปกติอยู่เป็นประจำ

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography : Echo)

เป็นการตรวจวินิจฉัยโดยใช้หลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์) ส่งผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ เกิดสัญญาณสะท้อนกลับเป็นภาพหัวใจของผู้ป่วย เพื่อตรวจหาความรุนแรงและติดตามผลการรักษาโรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นต้น

การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

เป็นการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary CT Angiography) เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดของหัวใจว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน หรือความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดเลือดหัวใจบ้างหรือไม่ รวมถึงใช้ติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการตรวจวิธีนี้จะได้รับสารทึบรังสีเพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่ดีที่สุด

แพทย์ประจำศูนย์ :