โรคอัลไซเมอร์ Alzheimer’s Disease รู้ก่อนอาการได้

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบได้มากที่สุด เซลล์สมองที่เสื่อมและฝ่อลงส่งผลกระทบกับสมองส่วนความคิดความเข้าใจ ความจำ อารมณ์ และภาษา อาการอาจเริ่มจากการหลงลืมที่ไม่รุนแรง จนในที่สุด จะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างร้ายแรง

 

จากการศึกษาผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ 40-65 ปี
และผู้สูงอายุที่เกิน 65 ปี ขึ้นไป 1ใน 8 คน จะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์

 

**10 อาการอัลไซเมอร์ที่ต้องสังเกต

1. หลงลืมบ่อย ๆ ความจำถดถอย   
2. พูดซ้ำๆ ถามซ้ำๆ จำชื่อคนรู้จักไม่ได้
3. มีปัญหาการจำทิศทาง หลงทางในสถานที่ที่เคยคุ้นเคย
4. อารมณ์แปรปรวนอย่างไม่มีเหตุผล 
5. นึกถึงสิ่งที่ได้ทำไปแล้วไม่ออก    
6. ทำกิจจกรรมที่คุ้นเคยได้ยากขึ้น
7. แต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะ หรือปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่สนใจทำความสะอาด    
8. ลืมบ่อย ทำของหาย วางของผิดที่ผิดทาง
9. มีปัญหานอนไม่หลับ
10. แยกตัว เฉื่อยชา ขาดชีวิตชีวา