นพ.ปกรณ์ จักษุวัชร

สูตินรีแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์