นพ.ประพันธ์พงศ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา

แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา