นพ.ปรเมศร์ ขุนรงค์

อายุรแพทย์ระบบหายใจ และวิกฤตโรคระบบหายใจ