นพ.วศิน อวิรุทธ์นันท์

อายุรแพทย์

ออกตรวจท่ีโรงพยาบาลปากน้ำโพ 1