นพ.ศังกร นภาคณากร

อายุรศาตร์โรคเลือด

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1