นพ.สงวนศักดิ์ เสียงเรืองแสง

อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึ่ม