พญ.กมลวรรณ เดชะวรวุฒิ

เวชปฎิบัติทั่วไป

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1 และ 2