พญ.กฤตยาพร ผดุงฉัตร

เวชปฏิบัติทั่วไป

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1 และ 2