พญ.ปภัสกร นพจรูญศรี

อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร