พญ.ลักษณาพร ขัดสี

เวชปฎิบัติทั่วไป

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1