พญ.อุษณีย์ รัตนทรงชัย

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1